apverti

apverti
apvérti, àpveria (apìveria), apvė́rė tr. Š, ; Ak 1. veriant, kišant apsukui apvarstyti kuo: Žmonės moka pasiūt tą šepetį [linams], sudeda, kotą padirba, apìveria virvelėm Kp. Apìveria apìveria, aũklėm apveržia tą riešą, tuos autus apvyniotus, ir eina dirbtų PnmR. Nagines apvė́rė, iškapojo skyleles, naginės tai da gražu [vaikams] Vdn. Čia suraukia, čia vat iškapoja iškapoja [skylutes], da užriečia ben kiek, aplink apìveria šikšna [nagines] Kvr. Nuvydavai tuos šniūrus, apsukui apvérdavai, sutaisydavai, suraukdavai vieną [naginės] galą, antrą, kaip reik Sk. Tėtė paraukė nagines naujas, taip apvė́rė su šikšnelėms Klk. Aparų privysiu buntelį aple visą naginę apvérti i da staibiams apvyturties LKT63(Lkž). Antrą kartą naginę gal apverti, jei virpiai neištrūko Trk. Apverk vyžus apivarom Lp. Vyžų iš anksto pripinta, dabar tik reikia apverti ir suieškoti autų M.Katk. | prk.: Darželį tvoromis tvėrė, mane kalbomis apvėrė Db. | refl. tr. Kal: Apsivė́riau nagines, dabar galėsiu aut Lnkv.refl. apsivynioti, apsinarplioti: Apsivėrė siūlas aple adatos bulę, negaliu beįverti Šts. 2. Imb, Grz apsukui apvarsčius ppr. sutraukti: Reikia apvért vyžus LzŽ. Tai jos (vyžos) nesmunka ir būva šitei apvérta Žb. Liuob nusivys ilgus apvarčius, į adatą įsivers ir į rinkį apvérs [naginę raukdami] Kl. Pavermu apverk, aprauk nagines, ne latviškai, bet apalia siūle Šts. 3. suverti, apvarstyti: Smilgikę apvérsi tatai, apvérsi žemuogėms kaip rožančių End. \ verti; apverti; atverti; įverti; paįverti; išverti; nuverti; paverti; perverti; praverti; priverti; razsiverti; suverti; užverti; paužverti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • apvertimas — apverti̇̀mas dkt. Rą̃sto apverti̇̀mo įrenginỹs …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • apvertimas — apvertìmas sm. (2) DŽ1; D.Pošk 1. Sut, N, ŠT383 → apversti 1: Pagriovimas, apvertimas SD196. 2. → apversti 3: Dirvos sluoksnio arba velėnos apvertimu siekiame nutraukti anksčiau toje vietoje augusių augalų vegetaciją rš. 3. → apversti 4: Galima… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apversti — apver̃sti, apver̃čia (àpverčia), àpvertė 1. tr. SD1114, SD301, Sut, N, K, RtŽ, L, Š, Rtr, BŽ77, DŽ, NdŽ, KŽ padaryti, kad pargriūtų, parvirstų ant šono, pargriauti, parblokšti, paguldyti ant žemės: Karves pagirdžia, lovius apver̃čia in šono Klt …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apivaras — apìvaras sm. (1), apyvaras (1) [K] 1. Kp, Srv vyžų ar naginių virvelė apvynioti autams prie kojų: Apìvaras naginėms apverti Sd. Nusipynė vyžas ir įsivėrė apìvarus Rm. Sutrūko naginių apìvarai ir auklės Slm. Atsirišė apìvarai, ir eina… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apsuktinai — apsuktinaĩ adv. apsukai: Užsiūk, paėmęs siūlo, apsuktinaĩ (apsukdamas siūlą aplink siūlę), ir nereikės lopinio Kz. Jono naginėse apsuktinaĩ apverti apvarai Mšk …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apvara — ãpvara sf. (1), apvarà (3b) Š 1. virvelė ar siūlas kam verti ar apverti: Ant ãpvaros taboko lapus suneria J. Gintariniai karoliai sudaro atskiras apvaras rš. 2. KlvrŽ šikšnelė naginėms raukti (per ąseles). 3. apivaras: Vyžos (naginės) ãpvaros …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apvaras — ãpvaras sm. (3b) 1. žr. apvara 1: Apvaraĩs apverti pakraščiai tinklo J. 2. Prk virvė burėms prie stiebo pritvirtinti. 3. apivaras: Naginėms apvarai turi būti stiprūs Brs. Kas mane ves ves, didį kraitį ras ras – vyženų bačką, apvarų̃ antrą, dvi… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apvarka — sf. (1) Rm virvelė ar šikšnelė naginėms apverti, suraukti, apvartis: Naginei reikia šikšnines apvarkas atpjaut, o apivarus nuvyt Nj …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apvarstyti — 1 apvarstyti tr. Š, Rtr, KŽ 1. apkabinti, apmaustyti: Siūlą, virvę lapais apvarstyti K. Virvelė baronkomis apvarstyta rš. 2. LVI134 iter. apverti 1: Kraštus sietkos apvarsto storesniu siūlu Ds. | refl. tr.: Tetė apsivarstė vyžas naujais apyvarais …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apvėrimas — apvėrìmas sm. (2) → apverti 2: Koks čia apvėrìmas, jau apivaros traukiasi Lnkv. Koks čia tavo apvėrimas, apvėrei kaip bieso nabaštikas Kal. | refl. Lnkv. vėrimas; apvėrimas; atvėrimas; įvėrimas; išvėrimas; nuvėrimas; pavėrimas; …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”